Omgevingsbeleid

Heeft u een bouwplan of ander ruimtelijk initiatief? Dan komt u in aanraking met ruimtelijke ordening. De gemeenteraad bepaalt wat er op een bepaalde locatie mag gebeuren op het gebied van bouw, maar ook op het gebied van gebruik. Deze regels worden vastgelegd onder andere in het omgevingsplan en de Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020. Voor nadere informatie kunt u kijken bij de pagina Commissie omgevingskwaliteit.

Voldoet uw aanvraag aan de regels? Dan heeft u misschien geen vergunning nodig. Er zijn landelijke regels voor bouwwerken welke vergunningsvrij zijn en welke niet. U kunt een check doen of u een vergunning nodig heeft op het omgevingsloket. Wanneer u toestemming voor een activiteit vraagt door een aanvraag voor een vergunning te doen dan wordt er getoetst aan de geldende regels. 

Omgevingsplan
Wanneer u uw plan indient, dan zal er een ambtenaar worden toegewezen aan uw aanvraag. De ambtenaar toetst onder andere of uw aanvraag voldoet aan de regels uit het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving. Daarin is bepaald hoe de gronden en de bouwwerken erop mogen worden gebruikt. Het kan gaan over laagbouw of hoogbouw, over waar scholen mogen staan, of hoeveel ruimte gereserveerd is voor tuinen. Het omgevingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Een omgevingsplan bestaat uit drie delen:
a.    een kaart waarop de toegestane activiteiten zijn weergegeven;
b.    regels voor bouwwerken en het gebruik van gronden en bouwwerken;
c.    een toelichting die aangeeft waarom en hoe het omgevingsplan tot stand is gekomen.

Het omgevingsplan kunt u inzien via het omgevingsloket.


Hoe lang duurt de procedure voor een omgevingsvergunning?
De beslistermijn begint te lopen vanaf het moment van ontvangst van de aanvraag. Als wij de beslissing op de aanvraag aanhouden, dan begint de termijn te lopen op de dag waarop de aanhouding eindigt. De beslistermijn is meestal 8 weken. Soms geldt er een langere beslistermijn. Zie de artikelen 16.61 en 16.64, lid 1, Omgevingswet, en artikel 14.1 Omgevingsbesluit.   

Conceptaanvraag
Heeft u een bouwplan dat niet vergunningsvrij is en niet past in de regels van het omgevingsplan en/of de regels van de Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020? Dan kunt u uw bouwactiviteit eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'conceptaanvraag'. Aan een conceptaanvraag zijn kosten verbonden, net als aan een aanvraag.

Tijdens een conceptaanvraag kijken wij naar uw schetsplan, of de aanvraag van de vergunning haalbaar is. U kunt een conceptaanvraag doen als u een advies wil voor beide punten:

•    Uw aanvraag past niet in het omgevingsplan en u wilt weten of wij uw plan kansrijk vinden voor een vergunning. 
•   U wilt weten of de Commissie omgevingskwaliteit akkoord gaat met uw aanvraag in het gevaluw bouwplan niet past in de regels van de Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020.

Wilt u alleen het eerste punt laten toetsen? Dan kunt u een initiatief indienen. Meer informatie hierover vindt u via de wegwijzer.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de mogelijkheden om te reageren wanneer het omgevingsplan een omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd?

Wanneer de stukken van het omgevingslplan of van een omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd, maakt de gemeente dat bekend via www.officielebekendmakingen.nl. Wie zich inschrijft voor de e-mailservice krijgt daarover een e-mail.

Wat moet ik aanleveren bij mijn vergunningsaanvraag?
Bij elke aanvraag moet u stukken aanleveren. Hiervoor krijgt u een checklist te zien na het invullen van de vragenlijst op het omgevingsloket.