Ruimtelijk beleid

Heeft u een bouwplan of ander ruimtelijk idee? Dan komt u in aanraking met ruimtelijke ordening. Elke gemeente bepaalt wat er op een bepaalde locatie mag gebeuren op het gebied van bouw, maar ook op het gebied van gebruik. Deze regels worden vastgelegd onder andere in een bestemmingsplan en de Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020. Voor nadere informatie kunt u kijken bij de pagina commissie omgevingskwaliteit.

Voldoet uw aanvraag aan de regels? Dan heeft u misschien geen vergunning nodig. Er zijn landelijke regels voor bouwwerken welke vergunningsvrij zijn en welke niet. U kunt een check doen of u een vergunning nodig heeft op www.omgevingsloket.nl.
Wanneer u een aanvraag voor een vergunning doet dan wordt er getoetst aan bovenstaande regels. Particuliere bouwprojecten worden getoetst door de gemeente zelf. Bedrijfsmatige bouwprojecten, ook van bijvoorbeeld instellingen en stichtingen, worden getoetst door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Bestemmingsplan
Wanneer u uw plan indient, dan zal er een ambtenaar worden toegewezen aan uw aanvraag. De ambtenaar toets als onder andere of uw aanvraag voldoet aan de regels uit het bestemmingsplan.
Een bestemmingsplan beschrijft hoe de grond en de bouwwerken erop moeten worden gebruikt. Het kan gaan over laagbouw of hoogbouw, waar scholen mogen staan, of hoeveel ruimte gereserveerd is voor tuinen. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen:
a.    een verbeelding van het gebied waarop de bestemmingen zijn weergegeven;
b.    regels voor bebouwing en gebruik;
c.    een toelichting die aangeeft waarom en hoe het bestemmingsplan tot stand is gekomen.

Wilt u de grond anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Uw aanvraag wordt dan voorgelegd aan specialisten. Dit kunnen verschillende specialisten zijn, bijvoorbeeld een stedenbouwkundige, verkeersdeskundige of beleidsmedewerker.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe lang duurt de procedure voor een omgevingsvergunning?
Bij een reguliere procedure duurt het acht weken. Bij een uitgebreide procedure zesentwintig weken. De beslistermijn kan bij beide procedures met zes weken worden verlengd. Ook kan de termijn tijdelijk worden stopgezet met wederzijds goedvinden, dit noemen wij opgeschort.  

Conceptaanvraag
Heeft u een bouwplan dat niet vergunningsvrij is en niet past in de regels van het bestemmingsplan en/of de regels van de Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'conceptaanvraag'. Aan een conceptaanvraag zijn ook kosten verbonden net als aan een aanvraag.
Tijdens een conceptaanvraag kijkt de gemeente, met uw schetsplan, of de aanvraag van de vergunning haalbaar is. In de volgende situaties is een conceptaanvraag zinvol:

•    Uw aanvraag past niet in het bestemmingsplan en u wilt weten of de gemeente wil meewerken om af te wijken van het bestemmingsplan.
•    U wilt weten of de commissie omgevingskwaliteit akkoord zal gaan met uw aanvraag wanneer uw bouwplan niet past in de regels van de Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020.

Publicatie vergunningsaanvragen
Alle (concept)aanvragen worden gepubliceerd. Ook het besluit op de aanvraag van de gemeente worden gepubliceerd. Via de interactieve kaart op deze site kunt u de publicaties inzien.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de mogelijkheden om te reageren wanneer het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd?
Wanneer de stukken van het bestemmingsplan of van een omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd, maakt de gemeente dat bekend via www.officielebekendmakingen.nl. Wie zich inschrijft voor de e-mailservice krijgt daarover een e-mail.

Wat moet ik aanleveren bij mijn vergunningsaanvraag?
Bij elke aanvraag kan het zijn dat u andere stukken moet aanleveren. Voor kleine bouwwerken, zoals een dakkapel, kleine uitbouw, dakopbouw of kozijnwijziging heeft de gemeente zelf checklists gemaakt waarop staat wat u moet aanleveren. Voor grote bouwwerken staat er een checklist op www.omgevingsloket.nl.